Kliknij, aby przejść do strony WSG

Biznes łączy ludzi

Klaster to współpraca biznesu, nauki i otoczenia biznesowego

Najważniejsza jest praca w zespole

Biznes elektroniczny może być filarem gospodarki

Liczby kryją wiele tajemnic

Fundusz Badań i Wdrożeń

Tytuł: Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności

Okres realizacji: grudzień 2014 r. – maj 2015 r.

Całkowity koszt: 274 290 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 193 069 zł

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności umożliwiający prowadzenie zaawansowanych badań użyteczności. Efektem przedsięwzięcia będzie wyposażona w specjalistyczny sprzęt Pracownia Neuropsychologi i Użyteczności. Cele szczegółowe to: doposażenie Pracowni w zaawansowaną aparaturę, nabycie wiedzy i umiejętności przez pracowników naukowych, podniesienie konkurencyjności uczelni, zwiększenie ilości publikacji naukowych.
Dzięki dofinansowaniu w Pracowni będzie można badać znacznie większy zakres ruchów poziomych i pionowych niż przy zastosowaniu dotychczasowych technik, przy zachowaniu niskiej czułości wykorzystywanego sprzętu (np. badania z wykorzystaniem różnego natężenia światła i badania poprzedzone sesjami relaksacyjnymi). W połączeniu z technikami badań psychologiczno-socjologicznymi, Pracownia będzie oferowała innowacyjne usługi badań użyteczności. Interdyscyplinarne podejście do problemu sprawi, że Pracownia stania się innowacyjnym ośrodkiem badawczym w sali co najmniej krajowej. W rezultacie zakupu specjalistycznej aparatury do testów użyteczności będzie możliwe m.in.:
1/ zweryfikowanie zbieżności / rozbieżności sfery deklaratywnej i percepcyjnej na poziomie neuronalnym, ruchów gałek ocznych itp.;
2/ zrozumienie zachowań percepcyjnych użytkownika w relacji do aplikacji na podstawie analizy sposobu, w jaki użytkownik obserwuje określone obiekty (elementy na ekranie.)
3/ stwierdzenie, w jakim stopniu przyczyną błędów popełnianych przez użytkownika są niedoskonałości w zakresie interfejsu a także w jakim stopniu nie wynikają one z problemów interfejsu lecz nawyków, uprzedzeń użytkownika oraz czy i w jakim stopniu podlegają procesom uczenia się (a więc zmieniają się w kolejnych „podejściach”)
4/ określenie zalecanych zmian projektowych w zakresie rozmieszczenia elementów ekranowych, aby polepszyć łatwość obsługi oraz użyteczność ocenianego systemu. Zastosowanie urządzeń EEG pozwoli weryfikować deklaracje użytkownika.

Planowane działania:    
- Doposażenie pracowni
- Zarządzenie projektem
- Promocja projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Promocja

Oferta pracowni

Zapytania ofertowe 01/KPAI/2015

Data dodania: 15.01.2015
W związku z realizacją projektu pt. Doposażenie pracowni neuropsychologii i użyteczności, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 01/KPAI/2015 dotyczące zakupu Urządzenia psychogalwanometr wraz z kompletem wyposażenia.

Treść zapytania

Formularz oferty

Aneks do zapytania ofertowego

W wyniku zapytania ofertowego, w dniu 31.01.2015, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę zgłoszoną przez P. W. Unisar Adam Dyrka. Dnia 26.02.2015 zostanie podpisana umowa.

Zapytania ofertowe 02/KPAI/2015

Data dodania: 15.01.2015
W związku z realizacją projektu pt. Doposażenie pracowni neuropsychologii i użyteczności, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 02/KPAI/2015 dotyczące zakupu:
- Okularów eyetrackingowych z kompletem wyposażenia (Tobii Glasses 2 lub pokrewne) - 1 szt.
- Urządzenia do badań eyetrackingowych z kompletnym wyposażeniem (Tobii lub pokrewne) - 2 szt. 
- Okulary eyetrackingowe z kompletem wyposażenia (SMI Glasses Eye Tracker lub pokrewne) - 1 szt.
- Aparatura do badań EEG z kompletnym wyposażeniem (As TEKEEG 2M Beta System lub pokrewne) - 1 szt.

Treść zapytania

Formularz oferty

Aneks do zapytania ofertowego

W wyniku zapytania ofertowego, w dniu 31.01.2015, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę zgłoszoną przez Digital Force Sp. z o. o.. Dnia 25.02.2015 zostanie podpisana umowa.