Kliknij, aby przejść do strony WSG

Biznes łączy ludzi

Klaster to współpraca biznesu, nauki i otoczenia biznesowego

Najważniejsza jest praca w zespole

Biznes elektroniczny może być filarem gospodarki

Liczby kryją wiele tajemnic

Regionalne Obserwatorium Gospodarki i Innowacji

Regionalne Obserwatorium Gospodarki i Innowacji 
 
Opis jednostki 
 
Regionalne Obserwatorium Gospodarki i Innowacji to jednostka integrująca działania badawcze i analityczne prowadzone w regionie. Szczegółowe działanie Obserwatorium opiera się na gromadzeniu, ujednolicaniu i przetwarzaniu danych opublikowanych, jak i indywidualnie pozyskiwanych od instytucji i placówek zbierających informacje statystyczne o regionie oraz  tych gromadzonych w wyniku badań własnych. Na podstawie pozyskiwanych baz informacji statystycznych, czy danych o innym charakterze, jednostka przygotowuje ekspertyzy, raporty i analizy dotyczące regionu. Obserwatorium ma charakter subregionalny (regiony: bydgoski, toruński, włocławski, inowrocławski, grudziądzki).
 
 Cele
 • Uzyskanie bieżącego, syntetycznego obrazu stanu i procesów zachodzących w regionalnej gospodarce, ich ocena, analiza porównawcza na tle kraju  i Europy,
 • Badanie trendów rynkowych w obszarach specjalizacyjnych regionu,
 • Wskazywanie specjalizujących się subregionów i wskazywania potencjału klastrowego,
 • Analiza zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju gospodarczego regionów,
 • Formułowanie przez ekspertów wniosków i rekomendacji kierowanych do regionalnych władz, instytucji i samorządów, przedsiębiorców,
 • Dostarczenie informacji, analiz i ekspertyz ułatwiających procesy planowania strategicznego regionalnym instytucjom, samorządom i przedsiębiorcom,
 • Identyfikacja i zarządzaniu ryzykiem związanym z realizacją celów strategicznych
 
Metody 
 • Analizy desk research  - analiza wtórna oparta na danych już istniejących, zarówno w postaci baz danych jak i wyników badań realizowanych przez inne podmioty.  Proces obejmuje gromadzenie danych, ocenę ich wiarygodności oraz przetwarzanie i analizę danych zgodnie z założeniami problemowymi i przyjętym zakresem merytorycznym. 
 • Analiza komparatywna – oparta na metodach porównawczych. Główny schemat stanowią analizy stanowią wskazania różnic i podobieństw w czynnikach warunkujących, kierunkach i trendach rozwoju analizowanych obszarów. Analiza komparatywna pozwala na ukazanie specyfiki istotnych cech różnicujących obszaru oraz stanowiących o jego charakterystyce. 
 • Foresight – metoda oparta na wdrażaniu procesu diagnozowania i zrozumienia sił kształtujących daleką przyszłość. Proces ten opiera się na gromadzeniu wiedzy,  antycypacji zmian i budowaniu wizji rozwoju w perspektywie średnio- i długookresowej. Istotą procesu jest szeroka partycypacja interesariuszy mających wpływ na rozwój regionu, co przyczynić ma się na możliwość implementacji wyników procesu foresightu oraz wymuszenie wspólnych działań i wzrost odpowiedzialności za przyszłość regionu. Celami  tej metody są przede wszystkim:  diagnoza i identyfikacja zasobów i potencjału rozwojowego regionu, obserwacja i analiza z perspektywy przyszłości regionu oraz  inkluzja głównych partnerów i interesariuszy regionalnych o znacznej wiedzy specjalistycznej.
 
Działania 
 • Kompleksowa baza opracowań – w ramach działalności jednostki, planuje się gromadzić opublikowane i dostępne opracowania szerokiego spektrum branż i obszarów funkcjonowania regionu; strona internetowa jednostki systematyzuje i udostępnia  raporty i ekspertyzy pozyskane od instytucji współpracujących i partnerskich, dodatkowo wszystkie pozycje opublikowane i sfinansowane w ramach środków unijnych i innych grantów zewnętrznych, w tym badań ewaluacyjnych i diagnostycznych; 
 • Analizy regionalne i subregionalne na podstawie danych desk research, wspomaganych badaniami pierwotnymi – głównym obszarem działalności jednostki  jest  przygotowywanie analiz i ekspertyz na podstawie danych zastanych oraz w razie zapotrzebowania badań pierwotnych o charakterze zarówno ilościowym jak i jakościowym; działalność podejmowana jest w kilku wiodących obszarach, gromadzone dane przetwarzane, a na ich podstawie przygotowywane analizy; 
 • Hurtowania danych – dane pochodzące z różnych źródeł, dostępne będą w różnych formatach oraz z różną częstotliwością. Hurtownia Danych ujednolica zbiory oraz je agreguje. Szybszy dostęp do danych będą umożliwiały odpowiednie widoki danych;
 • Warsztaty i seminaria – organizowane cyklicznie, są podstawą  umacniania sieci partnerskich  i konsensusu społecznego. W założeniu przybliżają metodykę wyznaczania priorytetów rozwojowych i strukturyzują projekcje przyszłych zmian. 

Partnerzy

 • Forum Rozwoju Regionalnego
 • Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego